thay màn hình samsung a5 | thay màn hình samsung a7 | thay màn hình note 5 | thay màn hình samsung s6 edge

Rokyu and Gokyu

Suigetsukan Aikido Requirements                  2011

Rokyu

(6th Kyu)

Basics

  1. Etiquette
  2. Ukemi (Migi & Hidari)
  3. Ashi Sabaki (with partner and alone)

Tai no Henko Ichi, Tai no Henko Ni, Hiriki no Yosei Ichi, Hiriki no Yosei Ni, Mae Mawari Kaiten, Ushiro Mawari Kaiten

  1. So Tai A

Kihon Waza (one version)

Ikajo, Nikajo, Sankajo

Combinations

Ryote Mochi (soft & hard) – Sankajo, Kaitenage, turn + Ikajo

Freestyle

Ryote Mochi

Gokyu

5th Kyu

Basics

  1. Hiyaku & Ushiro Ukemi
  2. Ashi Sabaki

Shumatsu Dosa Ichi & Ni and Torifune Undo

Kihon Waza (one version)

Shihonage, Yonkajo, Hijiate

One additional version of Rokyu Kihon Waza

Combinations

Katate Mochi (soft & hard) – turn+Nikajo, Yonkajo, Sankajo, Shihonage, Hijiate

Freestyle

Ryote Mochi, Katate Mochi


Pornhub Porno - Redtube Porno - Anal Porno