BASICS

KIHON WAZA

RENZOKU NO WAZA

BO WAZA

JIYU WAZA

Yondan

(Cumulative)

Ability to Lead a Dojo

Create & teach a version of Kihon Waza

Create and teach a combination or Jokyu

ALL

ALL

Sandan

(Cumulative)

Ability to Lead Class/Teach Any Technique

Four versions of any Kihon Waza below

All Combinations

Happo Zanshin

Jokyu

Three Attackers

Nidan

(Cumulative)

Ability to Lead Class

Yama Arashi

Futaridori

One Variation

Kaeshi Waza

Two Jokyu comb. – any prev. rank

Kihon

Two Attackers

Shodan

(Cumulative)

Ability to Teach

Three versions of any Kihon Waza below

Shomen Uchi Adv.

(Shihonage + Kotegaeshi + Ikajo, Yonkajo, Sankajo + Tai Otoshi)

One Jokyu comb. – any prev. rank

Katate Mochi

Tsuki

Shomen

Yokomen, Jo

Random

Ikkyu

(Cumulative)

Ukemi Combination Ni

Hijishime

Jujinage

One Variation

Yokomen Inside, Advanced Turn

(Hijiate, Sokumen, Kotegaeshi, Iriminage, Shihonage, Hijishime)

Katate Mochi

Tsuki

Shomen

Yokomen

Jo

Another version from Nikyu

Nikyu

Ukemi Combination Ichi

Hijikime

Tenchi Nage

One Variation

Jo, Morote Mochi

(Yonkajo, Kaitenage, Nikajo, Hijikime, Iriminage, Shihonage, Kokyunage, Sokumen, Hijiate Hidari)

Katate Mochi

Tsuki

Shomen

Yokomen

Another version from Sankyu

Sankyu

(Cumulative)

Ryusui Ni

Ashi Sabaki Form

Kaitenage

Udegarame

One Variation

Shomen Uchi, Yokomen Outside

(Kotegaeshi, Udegarame, Kokyunage, Iriminage, Sankajo, Kaitenage)

Katate Mochi

Tsuki

Shomen

Another version from Yonkyu

Yonkyu

Ryusui Ichi

So Tai B & C

Iriminage

Sokumen

Kotegaeshi

One Variation

Tsuki, Katate Mochi

(Kotegaeshi, Sokumen, Iriminage, Ushironage, Ikajo)

Katate Mochi

Tsuki

Another version from Goyku

Gokyu

Hiyaku & Ushiro Ukemi

Shumatsu Dosa

Torifune Undo

Shihonage

Yonkajo

Hijiate

One Variation

Katate Mochi Soft & Hard

(Turn + Nikajo, Yonkajo, Sankajo, Shihonage, Hijiate)

Ryote Mochi

Katate Mochi

Another version from Rokyu

Rokyu

Etiquette

Migi/Hidari Ukemi

Ashi Sabaki

So Tai A

Ikajo

Nikajo

Sankajo

One Variation

Ryote Mochi Soft & Hard

(Sankajo, Kaitenage, Turn + Ikajo)

Ryote Mochi

 

Leave a Reply