Suigetsukan Aikido Requirements                  2010

Nikyu

(2nd Kyu)

Basics

  1. Ukemi Combination Ichi

Ukemi + Seiza + 2 Koten Backroll

Kihon Waza (one version)

Hijikime, Tenchi Nage

One additional version from Sankyu Kihon Waza

Combinations

Jo/Morote MochiYonkajo, Kaitenage, Nikajo, Hijikime, Iriminage, Shihonage, Kokyunage, Sokumen, Hijiate Hidari

Freestyle

Katate Mochi, Tsuki

Shomen Uchi

Yokomen Uchi

Ikkyu

(1st Kyu) – Cumulative

Basics

  1. Ukemi Combination Ni

Zenten, Koten, Sokuten, Ukemi, Ushiro Ukemi, Hiyaku Ukemi

Kihon Waza (one version)

Hijishime, Jujinage

One additional version of Nikyu Kihon Waza

Combinations

Yokomen Inside/Advanced TurnHijiate, Sokumen, Kotegaeshi, Iriminage, Shihonage, Hijishime

Freestyle

Katate Mochi, Tsuki, Shomen Uchi, Yokomen Uchi, Jo

Leave a Reply