Suigetsukan Aikido Requirements                  2010

Yonkyu

(4th Kyu)

Basics

  1. Ryusui Ichi
  2. So Tai B & C

Kihon Waza (one version)

Iriminage, Sokumen, Kotegaeshi

One additional version from Gokyu Kihon Waza

Combinations

Tsuki/Katate Mochi  – Kotegaeshi, Sokumen, Iriminage, Ushironage, Ikajo

Freestyle

Katate Mochi

Tsuki

Sankyu

(3rd Kyu) – Cumulative

Basics

  1. Ryusui Ni
  2. Ashi Sabaki Form

Kihon Waza (one version)

Kaitenage, Udegarame

One additional version of Yonkyu Kihon Waza

Combinations

Shomen Uchi/Yokomen OutsideKotegaeshi, Udegarame, Kokyunage, Iriminage, Sankajo, Kaitenage

Freestyle

Katate Mochi

Tsuki

Shomen Uchi

Leave a Reply