Suigetsukan Toyama Ryu Requirements                  2013

Kumitachi

 

Shodan no Waza (Single Step Techniques)

Set 1.              Sankaku Uke
Kirigaeshi
Maki Uchi
Kaeshi Uchi
Maki Osae
Kihon Ichi, Kihon Ni, Jokyu, Goshin, Randori
Set 2.              Harai Uke
Maki Otoshi
Hiji Gote
Kihon, Jokyu, Goshin, Randori

Nidan no Waza (Two Step Techniques)

Set 1.              Tsuki (Sayu Uke, Tsukigote, Joge)
Inshin Irimi
Soto Uchi
Mawari Kaiten
Kihon- Individual Sets, Jokyu- Combined Sets, Randori- Random Sets
Set 2.              Harai Uke + Osae
Osae + Osae
Kote + Harai Uke Ura
Hiji Gote + Maki Otoshi
Kihon- Individual Sets, Jokyu- Combined Sets, Randori- Random Sets

Sandan no Waza (Three Step Techniques)

Set 1.              Kihon Sankaku Sabaki
(Basic Triangle)

Set 2.              Kihon Sankaku Sabaki
(Jochuge, Umote Ura, Gyo So)

Kihon- Individual Sets, Jokyu- Combined Sets, Randori- Random Sets

Randori Okuden

Set 1.              Nagare (Continuous Attack)
Cut for Cut

Set 2.              Shikaku (Cut & Zone)
Attack & Counter
Ai Uchi (Simultaneous Strike)

 

 

 

Leave a Reply