Suburi

Kata

Battoho

Toyama Ryu

Kumitachi

Tameshigiri

Yondan

(Cumulative)

FREESTYLE

FREESTYLE

FREESTYLE

FREESTYLE

FREESTYLE

FREESTYLE

Sandan

(Cumulative)

Mangetsu

FREESTYLE

Mangetsu

Battojutsu 1-8

Nidan no Waza (Set 2)

Kihon & Jokyu

Furiwakegiri

Mangetsu

Hangetsu

All Sets Randori

Randori Okuden (Set 2)

Nidan

(Cumulative)

Juji Jokyu

Jokyu 5-8

Kumitachi 4-6

Goten Giri

Battoho Goten

Rokuten Giri

Sayu Kiriage

Sayu Yoko Giri

All Sandan no Waza

 

Kihon & Jokyu

Randori Okuden (Set 1)

Shodan

(Cumulative)

(Demonstrate Teaching)

Sandan no Kata

Jokyu 1-4

Kumitachi 1-3

Nidan no Waza (Set 1)

Randori

Ichimonji Giri

Kesa Yoko Giri

Santen Mayoko

Battoho Santen Mayoko

Shodan no Waza(Set 1 & 2)

Goshin and

Randori

Ikkyu

(Cumulative)

Goten Giri

(All Below)

Goten Giri

Gunto Soho 5-7

Sandan no Waza (Set 2)

Jochuge

Kihon

(All Below)

Shodan no Waza(Set 1 & 2)

Jokyu

Nikyu

Kiriage Santen

Yokogiri Santen

Nidan no Kata

Juji

Gunto Soho 1-4

Nidan no Waza (Set 1)

All

Jokyu

Tsubamagaeshi

Santen Giri

Battoho Santen Giri

Yoko Giri

Sankyu

(Cumulative)

(Shinken)

Santen Giri

Santen Mayoko

(All Below)

Santen Giri

Santen Mayoko

Battodo 1-8

Shodan no Waza (Set 1)

Kihon Ni

Kiriage

Sayu Kesa

Battoho Jokyu

Shodan no Waza (Set 2)

Kihon

Yonkyu

(Iaito)

Sayu Giri

Shodan no Kata

Battodo 4-6

Nidan no Waza (Set 1)

Inshin Irimi, Soto Uchi, Mawari Kaiten

Kihon

Kesa Giri

Battoho Kihon Ichi

Gokyu

Sandan Sabaki

Sanbo no Kamae

Jokyu

Battodo 1-3

Nidan no Waza (Set 1)

Tsuki (Sayu, Tsukigote, Joge)

Kihon

Target Stand Demonstration

Sandan no Waza (Set 1)

Kihon Sankaku Sabaki

Kihon

Rokyu

Kihon Suburi

Ichimonji Giri

Shiho Giri

Happo no Kamae

Happo Giri

Kihon

Shodan no Waza (Set 1)

Kihon Ichi

 

Leave a Reply