Suigetsukan Toyama Ryu Requirements                  2013

Kata

Kata

 

Happo no Kamae

Sanbo no Kamae

Happo Giri

Shodan no Kata

Nidan no Kata

Sandan no Kata


Battoho

 

Kihon

Jokyu

Santen Giri

Santen Mayoko

Goten Giri

Juji

Juji Jokyu

Mangetsu


Toyama Ryu

 

Gunto Soho 1-7

Battojutsu 1-8

Battodo 1-8

Jokyu 1-8

Kumitachi 1-6

 

 

 

Leave a Reply